1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady i sposób korzystania ze sklepu internetowego Vincenzo oraz pozostałych usług elektronicznych dostępnych w wyżej wymienionym sklepie internetowym.

2. W celu prawidłowego korzystania i zrozumienia panujących zasad i przepisów, każdy usługobiorca (dalej „Klient”) sklepu internetowego Vincenzo (dalej „sklep internetowy”) zobowiązany jest zapoznać się z poniższym regulaminem sklepu oraz polityką prywatności.

3. Usługodawca (dalej “Sprzedawca”) zobowiązany jest świadczyć usługi elektroniczne zgodnie z niniejszym regulaminem.

4. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 - t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344.).

5. Rozpoczęcie korzystania z usług sklepu internetowego Vincenzo jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez Klienta.

6. Serwis świadczy usługi elektroniczne w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 - t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344.).

Definicje:

Sprzedawca (usługodawca) – Massive Marketing Bartosz Kaluga, numer identyfikacji podatkowej NIP: 799-192-29-21, REGON: 145896290

 • Stroma 16, 35-304 Rzeszów

Klient (usługobiorca) – osoba nabywająca produkty w sklepie internetowym Vincenzo, z którą może zostać zawarta Umowa Sprzedaży.

Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną za pomocą Internetu w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 - t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344.)

Utwór – to każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Konsument – „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.” – zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie Cywilnym [art. 22 (1) k.c.].

Dni robocze – dni, które nie zostały uznane za wolne od pracy.

Umowa sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy klientem a Sprzedawcą, którą regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Towar – wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu internetowego Vincenzo, które mogą stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin sklepu internetowego Vincenzo.

1. O sklepie Vincenzo

1.1 Sprzedawca

1. Administratorem serwisu vincenzo.shop jest Massive Marketing Bartosz Kaluga:

 • Numer identyfikacji podatkowej NIP: 799-192-29-21
 • REGON: 145896290
 • Forma prawna: Działalność Gospodarcza

2. Sprzedawca zobowiązuje się do prawidłowego i zgodnego z prawem oraz regulaminem świadczenia dostępnych w sklepie internetowym Vincenzo usług elektronicznych.

1.2 Informacje ogólne

1. Adres sklepu internetowego Vincenzo: www.vincenzo.shop

2. Sklep internetowy Vincenzo kierowany jest do osób zainteresowanych kupnem zdrowej i ekologicznej żywności z Włoch. Sklep oferuje wysokiej jakości produkty pochodzące od włoskich rolników i produkowane przez włoskie firmy.

3. Sprzedawca udostępnia Klientowi bezpłatne usługi elektroniczne (m.in. formularz zamówienia, formularz kontaktowy czy prowadzenie konta Klienta), które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

4. Klienci sklepu mogą skontaktować się ze sprzedawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego lub za pomocą adresu mailowego: ciao@vincenzo.shop

5. Sklep internetowy współpracuje z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi. Ponadto strona jest responsywna i współgra zarówno z komputerami jak i urządzeniami mobilnymi. Sprzedawca nie odpowiada za problemy ze stroną sklepu internetowego spowodowane niewłaściwą konfiguracją sprzętu lub oprogramowania Klienta.

6. W celu skorzystania z usług oferowanych przez sklep internetowy, Klient musi posiadać komputer, laptop, smartfon lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu oraz dostęp do poczty elektronicznej.

7. W celu skorzystania z usług sklepu internetowego potrzebny jest dostęp do Internetu, którego koszty są naliczane według taryfy operatora.

8. W celu prawidłowego funkcjonowania wszystkich usług elektronicznych oferowanych przez sklep internetowy Vincenzo zaleca się włączenie obsługi plików „Cookies” oraz JavaScript.

9. W celu skorzystania z niektórych usług elektronicznych, takich jak np.: rejestracja, logowanie lub formularz kontaktowy świadczonych przez sklep internetowy Vincenzo, Klient zobowiązany jest posiadać konto e-mail oraz podać wszystkie wymagane do dane.

10. Założenie konta poczty elektronicznej jest konieczne, aby dokonać zamówienia w sklepie internetowym Vincenzo.

11. Sprzedawca zapewnia, że sprzedawane w sklepie internetowym Vincenzo produkty posiadają gwarancję od producenta.

2. Rejestracja

1. Klient musi dokonać rejestracji, aby założyć konto w sklepie internetowym. W tym celu konieczne jest wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie internetowej sklepu i podanie wymaganych danych, takich jak:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres E-mail
 • Hasło (należy ustawić)

2. Klient ma możliwość potwierdzić zapoznanie się z regulaminem podczas rejestracji (zaznaczając odpowiednie pole).

3. Podczas dokonywania rejestracji klient ma możliwość dobrowolnego wyrażenia zgody na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych (zaznaczając odpowiednie pole). Klient może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych wysyłając do Sprzedawcy za pomocą poczty elektronicznej odpowiednie oświadczenie.

4. Po przesłaniu odpowiednio wypełnionego formularza rejestracyjnego, klient otrzyma potwierdzenie rejestracji na podany adres e-mail.

5. Klient ma możliwość złożyć zamówienie w sklepie internetowym bez konieczności rejestracji.

6. Wysłanie przez Sprzedawcę potwierdzenia rejestracji daje możliwość Klientowi pełnego korzystania z Konta Klienta oraz zmiany informacji zawartych w formularzu rejestracyjnym.

3. Składanie zamówień

3.1. Informacje ogólne

1. Klient może składać zamówienia w sklepie internetowym Vincenzo 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2. Wraz ze złożeniem zamówienia i potwierdzeniem przyjęcia go do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym.

3. W celu złożenia zamówienia, Klient musi dokonać wyboru interesujących go produktów, a następnie dodać je do koszyka, przy użyciu opcji „dodaj do koszyka”. Klient ma możliwość wyboru rodzaju dostawy oraz rodzaju płatności. Złożenie zamówienia następuje po kliknięciu w odpowiedni przycisk potwierdzający zakup.

4. Potwierdzenie złożenia zamówienia, klient otrzyma na podany wcześniej adres e-mail. Wiadomość wysyłana jest automatycznie.

5. Klient otrzyma również wiadomość informującą o przyjęciu zamówienia do realizacji, taka wiadomość potwierdza zawarcie Umowy Sprzedaży Towarów.

6. Klient otrzyma na podany adres e-mail warunki Umowy Sprzedaży.

7. Przygotowywanie wysyłki do nadania trwa od 2 do 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z pracy przewoźnika. Czas realizacji liczony jest od momentu zaksięgowania płatności za złożone zamówienie.

3.2. Anulowanie zamówienia

1. Klient ma możliwość anulowania zamówienia bezpośrednio po jego złożeniu.

2. Anulowanie zamówienia można zgłaszać na adres mailowy Sprzedawcy: ciao@vincenzo.shop

4. Dokonywanie płatności

4.1. Informacje ogólne

1. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Klienta o całkowitej cenie i wybranej opcji dostawy przed wysłaniem zamówienia.

2. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Klienta o terminie, w jakim ma dokonać płatności.

3. W przypadku, gdy Klient nie uiści należytej płatności w określonym przez sprzedawcę terminie, sprzedawca zobowiązuje się wyznaczyć kolejny termin. Klient zostanie stosownie poinformowany o kolejnym terminie zapłaty.

4. Jeśli Klient ponownie nie dokona płatności Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. W takim wypadku Sprzedawca zobowiązany jest przesłać w tej kwestii stosowne oświadczenie do Klienta.

5. Wszelkie informacje o sposobach płatności prezentowane są podczas składania zamówienia.

6. W przypadku gdy Klient ponownie nie dokona płatności w określonym przez Sprzedawcę terminie, Sprzedawca może anulować zamówienie i rozwiązać Umowę Sprzedaży z Klientem.

4.2. Ceny produktów

1. Ceny przypisane do produktów zamieszczonych na stronie sklepu internetowego Vincenzo są cenami brutto, które zawierają podatek VAT.

2. Ceny produktów podane są w walucie polskiej.

3. Ceny te nie obejmują kosztów związanych z dostawą.

4. O dodatkowych kosztach związanych z dostawą, klient zostanie poinformowany podczas składania zamówienia. Dodatkowe koszty będą zależne od rodzaju wybranej dostawy.

5. Cennik dostaw udostępniony jest na stronie sklepu.

6. W chwili złożenia zamówienia, klient otrzyma całościową cenę wraz z doliczoną wybraną opcją dostawy.

7. Cena produktu, która jest przedstawiona w chwili złożenia zamówienia nie podlega zmianie.

4.3. Formy płatności

1. Płatność przelewem na numer rachunku bankowy Sprzedawcy Alior Bank: 22 2490 0005 0000 4600 4806 7022 (w tytule przelewu należy podać numer zamówienia).

2. Płatność elektroniczna lub karta płatnicza.

4.4. Terminy dokonywania płatności

1. Klient zobowiązany jest dokonać płatności w terminach:

 • płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – do 7 dni kalendarzowych od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • płatność elektroniczna lub karta płatnicza – do 7 dni kalendarzowych od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. Dostawa

5.1. Informacje ogólne

1. Dostawy realizowane są tylko na terenie Polski.

2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać produkty nieuszkodzone oraz zgodne z opisem dostępnym na stronie sklepu Vincenzo i zamówieniem złożonym przez klienta.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone produkty, jeśli klient w chwili dokonywania zamówienia został poinformowany o szkodzie.

4. Klient ma prawo złożyć reklamacje, jeżeli otrzymany produkt jest uszkodzony lub niezgodny z opisem (dostępnym na stronie sklepu internetowego Vincenzo) czy zamówieniem złożonym przez klienta.

5. Sprzedawca ma obowiązek uwzględnić reklamację uszkodzoną lub niezgodną z opisem czy zamówieniem.

6. Koszty dostępnych dostaw są podawane w trakcie składania zamówienia przez klienta.

7. Klient otrzyma zamówione towary na adres podany w formularzu podczas składania zamówienia.

8. Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą wysyłkę zamówionych produktów na podany w formularzu adres mailowy.

9. Sprzedawca zobowiązuje się dołączyć do zamówienia paragon oraz fakturę VAT jeśli taka była wskazana przez klienta.

10. Sprzedawca zobowiązuje się informować Klienta o szczegółach związanych z realizacją złożonego przez Klienta zamówienia.

11. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki dowiezionej pod wskazany w formularzu adres, kurier pozostawi awizo, które umożliwi odebranie przesyłki na poczcie.

12. Jeśli produkt okaże się wadliwy w chwili odbioru przesyłki Klient ma prawo otrzymać stosowny protokół od dostawcy.

13. Sprzedawca zobowiązuje się informować Klienta o przewidywanej liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia.

5.2. Sposoby dostawy

1. Przesyłka kurierska, za pośrednictwem firmy kurierskiej

2. Za pośrednictwem operatora pocztowego

5.3. Czas realizacji

1. Przygotowywanie wysyłki do nadania trwa od 2 do 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy, który wynosi 1-dni roboczych. Czas realizacji liczony jest:

 • płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – od zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy.
 • płatność elektroniczna lub karta płatnicza – od zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy.

6. Reklamacja

1. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku, gdy po otrzymaniu produkty stwierdzi że:

 • produkt jest uszkodzony lub posiada wadę fabryczną
 • produkt jest niezgodny z opisem znajdującym się na stronie sklepu internetowego Vincenzo
 • produkt jest niezgodny z zamówieniem

2. Klient ma prawo do reklamacji w związku z realizacją Umowy Sprzedaży.

3. Klient ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów za wadliwy produkt, obniżenie jego ceny lub wymianę na taki sam produkt ale bez uszkodzeń.

4. Klient może dokonać reklamacji na adres mailowy Sprzedawcy: ciao@vincenzo.shop lub listownie na adres Sprzedawcy.

5. Klient zgłaszając reklamację musi opisać i wyjaśnić cel reklamacji oraz przedstawić żądania.

6. Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania i udzielić klientowi odpowiedzi na podany przez Klienta adres mailowy.

7. Klient otrzyma odpowiedź na złożoną reklamację listownie lub na adres email podany w formularzu podczas składania zamówienia.

8. Klienta ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną, które udostępniona są przez Sprzedawcę nieodpłatnie. Taka reklamacje należy przesłać na adres mailowy Sprzedawcy: ciao@vincenzo.shop

7. Rękojmia

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad zarówno fizycznych jak i prawnych.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, gdy zamówiony towar posiada wadę fizyczną lub prawną.

3. W przypadku wykazania wad fizycznych lub prawnych Klient ma prawo: złożyć stosowne oświadczenia o obniżenie ceny produktu złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży żądać wymiany wadliwego towaru

4. Okres odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi wynosi dwa lata od chwili wydania towaru Klientowi.

5. Klient ma rok czasu na złożenie Sprzedawcy żądania wynikającego z rękojmi.

6. Klient zobowiązuje się do dostarczenia wadliwego produktu na adres podany przez Sprzedawcę.

8. Prawo odstąpienia od umowy

8.1 Informacje ogólne

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie o prawach konsumenta.

2. Klienta chcący odstąpić od umowy, zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w terminie do 14 dni roboczych.

3. Sprzedawca jest zobowiązany przesłać Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

4. Wzór oświadczenia zostanie udostępniony na stronie sklepu internetowego Vincenzo.

5. W przypadku Klienta, który jest przedsiębiorcą, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę bez podawania przyczyny i w czasie określonym przez Sprzedawcę.

6. Sprzedawca zobowiązuje się przesłać do Klienta, który jest przedsiębiorcą stosowne oświadczenie w tej sprawie.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, która została zawarta na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8. Sprzedawca zobowiązuje się w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

9. Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić Klientowi dokonane płatności za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

10. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta potwierdzenia jego odesłania.

8.2. Wyjątki

1. Prawo Klienta umożliwiające odstąpienie od Umowy Sprzedaży nie przysługuje, gdy:

 • produkt został otwarty już po dostarczeniu do Klienta
 • minął termin ważności produktu (już po dostarczeniu produktu do Klienta)

9. Prawa i obowiązki Klientów

1. Klienci mają zakaz umieszczania treści niezgodnych z prawem, niemoralnych, obraźliwych, wulgarnych, niezwiązanych z zakresem tematycznym sklepu, zawierający ofertę lub odesłanie do oferty produktów lub usług bądź w jakikolwiek inny sposób obrażających uczucia osób trzecich.

2. Klienci mają zakaz komentowania treści zamieszczonych w sklepie internetowym w sposób niezgodny z prawem, niemoralny, obraźliwy, wulgarny bądź w jakikolwiek inny sposób obrażających uczucia osób trzecich.

3. Klient zobowiązuje się korzystać ze sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem.

4. Użytkownik serwisu zobowiązuje się szanować prawa autorskie utworów zamieszczanych w serwisie i ogólnie całego serwisu. W szczególności Użytkownik nie będzie zamieszczał treści objętych prawami autorskimi osób trzecich.

5. Wszystkie obecne na stronie sklepu znaki handlowe, loga, nazwy marek, teksty, materiały graficzne, zdjęcia bądź inne elementy merytoryczne czy wizualne (utwory) podlegają ochronie prawnej.

6. Użytkownik nie może korzystać z usług elektronicznych serwisu w sposób niezgodny z prawem oraz wykorzystywać usług dostępnych w serwisie do czynów niegodziwych.

10. Postanowienia końcowe do regulaminu

1. Regulamin obowiązuje od daty zamieszczenia go w sklepie internetowym Vincenzo.

2. Sprzedawca ma prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszych powiadomień.

3. Wszelkie zmiany zaczynają obowiązywać z chwilą opublikowania zaktualizowanego regulaminu na stronach statycznych strony internetowej sklepu Vincenzo. Zmiana regulaminu nie ma wpływu na wykonanie umów zawartych przed taką zmianą.

4. Wszelkie niezgodności lub nieścisłości dotyczące regulaminu można kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu e-mail do sprzedawcy.

5. Wszelkie aspekty prawne zawarte w regulaminie podlegają prawu polskiemu.