Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem konkursu jest firma Massive Marketing Bartosz Kaluga z siedzibą w Rynek Wielki 6, 26-500 Szydłowiec NIP: 7991922921 
 1. Fundatorem nagrody jest Organizator. 
 1. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwisy facebook.com i Instagram nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
   

Warunki uczestnictwa 

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 1. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook/Instagram. 
 1. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a Vincenzo 
 1. Konkurs trwa od 29.09 2021, do godziny 00:00 01.10 2021. 
 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w pierwszym tygodniu października 2021 roku za pośrednictwem fanpage’a Vincenzo. 
 1. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram, które znajdują się pod adresem: https://www.facebook.com/vincenzoshoppl 
  https://www.instagram.com/_vincenzoshop_/

 

Zadanie konkursowe 

 1. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu w komentarzu lub relacji zdjęcia najlepszego miejsca do picia kawy 
 1. Każdy uczestnik może zgłosić nieograniczoną ilość propozycji 
 1. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca 
 1. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza praca konkursowa zostanie wybrana przez pracowników sklepu Vincenzo. 
 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook/Instagram oraz przez post na fanpage’u Vincenzo. 
 1. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach. 
 1. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

 

Nagroda 

 1. Nagrodą w konkursie jest zestaw dwóch dowolnych kaw ze sklepu https://vincenzo.shop/.
 1. Nagrodę można odebrać za pośrednictwem sklepu vincenzo.shop 
 1. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia10 2021r. po tym czasie Nagroda traci ważność. 
 1. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage. 
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada. 
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody. 
 1. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook/Instagram, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: ciao@vincenzo.shop 
 1. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku - tytuł konkursu). 
 1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia

 

Obowiązek informacyjny 

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Massive Marketing Bartosz Kaluga z siedzibą w Rynek Wielki 6, 26-500 Szydłowiec NIP: 7991922921. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: ciao@vincenzo.shop. 
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku oraz fanpage Instagram
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
   

Postanowienia końcowe 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 
 1. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora. 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Facebook: https://www.facebook.com/vincenzoshoppl 
  Instagram: https://www.instagram.com/_vincenzoshop_/
 1. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.